S advokátní úschovou máte jistotu👨🏼‍💼

Rozesláno dne 29. 05. 2024.

vážení klienti a přátelé,


v dnešní době, kdy se čím dál častěji setkáváme s komplexními obchodními transakcemi a složitými smluvními podmínkami, je důležitější než kdy jindy chránit svůj majetek a minimalizovat rizika. Proto si dnes dovolujeme udělat menší odbočku do práva a představit vám advokátní úschovu – bezpečný a spolehlivý nástroj, který vám zajistí klid a jistotu při vašich obchodních záležitostech.

Co je to advokátní úschova?

V podstatě jde o to, že advokát po smlouvě s klientem a podle jeho pokynů uchovává svěřené peníze nebo jiný majetek, k čemuž je ze zákona také oprávněn. Advokátovi se mohou svěřit finanční prostředky ke koupi nemovitosti, v rámci obchodních vztahů, z důvodu ochrany majetku a dalších. Je oprávněn spravovat cizí majetek ovšem pouze pro účely jejich vydání dalším osobám, například prodávajícímu nemovitosti, nebo pokud nebudou naplněny podmínky smlouvy o advokátní úschově, jejich navrácení původnímu majiteli.
V rukách advokáta slouží úschova jako bezpečný způsob plnění mezi smluvními stranami – drží totiž svěřený majetek do doby, než jsou splněny smluvní podmínky pro jeho uvolnění. Zjednodušeně řečeno, v případě prodeje nemovitosti, kdy jsme do úschovy dali kupní cenu nemovitosti – než dojde k převodu vlastnictví na kupujícího a zaplacení kupní ceny.

Co vše mohu advokátovi svěřit?

 1. finanční prostředky související s prodejem, koupí nebo darováním nemovitosti
 2. finanční prostředky v rámci obchodních vztahů
 3. finanční prostředky související s vypořádáním společného jmění manželů
 4. finanční prostředky pro úschovu před odcizením
 5. listiny nebo cenné papíry
Advokátní úschovu je vhodné využít vždy, když obchodujete s cenným majetkem, jako jsou nemovitosti, umělecká díla nebo šperky. Je to také dobrá volba pro jakoukoliv transakci, kde existuje riziko sporů mezi stranami.

Hlavní benefity advokátní úschovy:

 • Bezpečnost: Peníze jsou uloženy na speciálním advokátním účtu, který je oddělený od běžných financí advokáta. To zajišťuje maximální ochranu před ztrátou či zneužitím.
 • Transparentnost: Celý proces úschovy je transparentní a jasně definovaný v smlouvě o úschově. Obě strany tak přesně ví, kdy a za jakých podmínek budou peníze uvolněny.
 • Neutralita: Advokát je jakožto třetí strana nezaujatý. Dbá na to, aby byly dodrženy smluvní podmínky a aby obě strany transakce byly chráněny.
 • Snížení rizika sporů: Advokátní úschova minimalizuje riziko sporů mezi kupujícím a prodávajícím, protože peníze jsou uvolněny až po splnění všech smluvních podmínek.

Jak to funguje?

Práva a povinnosti klienta
 • Klient má právo svobodně si vybrat advokáta pro provedení úschovy.
 • Klient má právo na informace o pohybu a zůstatku na úschovním účtu.
 • Klient má právo nahlédnout do dokumentace o úschově.
 • Klient má právo požadovat po advokátovi náhradu škody, pokud mu ji advokát způsobil.
Práva a povinnosti advokáta
 • Advokát je povinen nakládat s peněžními prostředky klienta s péčí řádného hospodáře.
 • Advokát je povinen vést o úschově dokumentaci. Ta musí zachycovat veškeré operace s prostředky klienta a odlišit je od jiných prostředků, které jsou vedeny na účtech advokáta. Veškeré písemnosti se uchovávají po dobu 10 let od ukončení správy.
 • Advokát je povinen vyplatit peníze klienta dle jeho pokynů.
 • Advokát je ze zákona pojištěný pro případ, že způsobí klientovi škodu při poskytování právních služeb. To se však nevztahuje na úmyslné protiprávní jednání, ani na hrubou nedbalost související s úschovou.
Advokátní úschova je spolehlivý způsob, jak ochránit majetek a předejít neférovosti při obchodních transakcích. Pokud zvažujete její využití, poraďte se nejdříve s advokátem, ujistěte se, že v něj máte důvěru a pečlivě si prostudujte smlouvu o úschově. Více informací naleznete přímo na stránkách České advokátní komory.

Něco Vám není jasné? Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme!

S pozdravem, tým Enesta Reality s.r.o.